Huishoudelijk reglement van: Liederentafel “VRIJ EN BLIJ EERSEL”.

Artikel 1.

Definities.

a. De statuten:      Vastgesteld bij notariële akte, verleden op 20 januari 2009

                            bij notaris J.L. Feitsma te Eersel.

b. De vereniging:  Liederentafel “Vrij en Blij Eersel”.

c. De leden:           Iedereen als genoemd in artikel 4 van de statuten.

d. Het bestuur:      Het bestuur zoals omschreven in artikel 2 van de statuten.

Artikel 2.

Het bestuur van Liederentafel “Vrij en Blij Eersel”.

1. Het bestuur wordt door de leden gekozen, telkens voor een periode van 3 jaar.

Na afloop van een periode treedt een bestuurslid af, maar kan zich herkiesbaar stellen en herkozen worden voor weer een periode van 3 jaar.

Met een jaar wordt in dit geval de periode bedoeld van de ene tot de andere algemene ledenvergadering.

2. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich 14 dagen voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris melden.

3.Bij een of meerdere kandidaten en een herkiesbaar lid volgt een stemming door de leden van de algemene vergadering.

4. Het bestuurschap eindigt:

         a. door het eindigen van het lidmaatschap van Vrij en Blij Eersel

         b. door het voorval genoemd in artikel punt 1

5. In de algemene ledenvergadering wordt door het bestuur een kascontrole commissie benoemd, bestaande uit 2 personen en een plaatsvervangend lid.

Men kan maximaal 2 jaar aaneengesloten zitting hebben in de kascontrole-commissie, De commissie brengt tijdens de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

Artikel 3.

1. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter dit noodzakelijk acht. Doch tenminste 4 keer per jaar.

2. Van het in de bestuursvergadering besprokene stelt de secretaris een zakelijk verslag op. De leden worden van de belangrijkste bestuursbesluiten in kennis gesteld op een door het bestuur te bepalen wijze.

3. Indien dit statutair is bepaald wordt, vooraleer het bestuur een besluit neemt over een onderwerp, de algemene vergadering gehoord.

4. Het bestuur stelt een commissie in, welke tot doel heeft om liederen, met bladmuziek, te zoeken die mogelijkerwijs een aanvulling kunnen zijn op het repertoire.

Artikel 4.

Liederencommissie / muziekcommissie.

1. De liederencommissie bestaat uit de dirigent, een vertegenwoordiger van de muzikanten en maximaal 3 leden. Zij worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

Artikel 5.

Repetities.

1. De repetities worden gehouden op de woensdagavonden (in de oneven weken) van 19.30 uur tot 21.30 uur.

2. De locatie is afhankelijk van de beschikbaarheid en de daaruit voorvloeiende afspraken.

3. De dirigent bepaalt de toonsoorten van de gekozen liederen en verzorgt de repetities. Het repertoire voor de optredens wordt door de dirigent en de liederencommissie bepaald.

4. De dirigent en muzikanten zijn lid, maar vrijgesteld van contributie. Vergoeding per repetitie van 2 consumpties per persoon.

Artikel 6.

Optredens

1. Het bestuur bepaalt welke kleding gedragen wordt tijdens een optreden.

2. Tijdens een optreden bepaalt de dirigent de opstelling van de koorleden.

Bij verplaatsing tijdens buitenoptredens blijven we als groep bij elkaar en volgen de aanwijzingen van de organisatie.

3. Alle informatie m.b.t. een optreden door het koor wordt door de secretaris aan het koor gemeld.

4. Als er een aanvraag is voor een optreden wordt eerst nagegaan of de dirigent en de muzikale begeleiding beschikbaar zijn, vervolgens wordt er nagegaan of er voldoende koorleden zullen deelnemen, waarna de aanvraag wordt gehonoreerd.

Artikel 7.

Beheer en eigendom van middelen.

1. Het bestuur zorgt voor en verantwoorde besteding van de geldmiddelen.

2. Gedurende het boekjaar heeft de penningmeester de zorg over de financiële middelen. Bij dreigende overschrijding van het budget overlegt hij/zij met het bestuur.

3. Door de vereniging aangeschafte muziek en muziekboeken zijn eigendom van de vereniging.

4. Indien voor het afleggen van een representatief bezoek reiskosten moeten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de vereniging.

5. Het bestuur zal, indien zij op de hoogte worden gesteld, aandacht schenken aan jubilea van de leden. (b.v. huwelijksjubilea), ziekte of overlijden.

Artikel 8.

Algemene ledenvergadering.

1. Een maal per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden.

2. Het bestuur stelt voor deze vergadering de onderwerpen vast die in deze vergadering aan de orde komen.

3. De secretaris draagt zorg voor een tijdige toezending van de agenda aan de leden van de algemene vergadering.

3. De secretaris legt na de algemene ledenvergadering het concept verslag (notulen) ter beoordeling voor aan het bestuur. Vervolgens wordt het naar de leden verzonden.

4. Het jaarverslag van de secretaris bestaat onder meer uit:

         a. een overzicht van de vereniging van het voorgaande jaar

         b. een overzicht van bijzondere gebeurtenissen.

Artikel 9.

Slotbepaling.

In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement en de statuten niet voorzien, beslist het bestuur, zo nodig gehoord door de algemene ledenvergadering.

Artikel 10.

Het huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering en is van kracht met ingang van een door de algemene ledenvergadering vast te stellen datum.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 27-02-2019.

Voorzitter                                 secretaris