Liederentafel Vrij en Blij Eersel

www.vrijenblijeersel.nl

 

Artikel 1: Begrippen

In deze verklaring wordt verstaan onder:

 1. bestuur: het bestuur van 'Liederentafel Vrij en Blij Eersel'.
 2. het bestand: de verzameling van persoonsgegevens van personen die betrekking hebben op de personen die bedoeld zijn in artikel 4 van deze verklaring; de gegevens bestaan zowel uit een fysiek als een elektronisch gedeelte.
 3. persoonsgegevens, naam en geboortedatum, van bestuursleden die in het bestand zijn opgenomen. Artikel 3 van deze verklaring.

 

Artikel 2

 • Door het verstrekken van de gevraagde gegevens geeft u toestemming om uw persoonsgegevens te laten verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • 'Liederentafel Vrij en Blij Eersel' is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zal deze respecteren.

 

Artikel 3: Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden

Persoonsgegevens van bestuursleden van ‘Liederentafel Vrij en Blij Eersel’ worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ‘Liederentafel Vrij en Blij Eersel’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer en (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geboortedatum
 • Geslacht.
 • Nationaliteit
 • NAW gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ‘Liederentafel Vrij en Blij Eersel’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft, daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Artikel 4: Verwerking van persoonsgegevens van koorleden

Persoonsgegevens van koorleden worden door ‘Liederentafel Vrij en Blij Eersel’ verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ‘Liederentafel Vrij en Blij Eersel’ de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam;
 • Geboortedatum
 • Geslacht.
 • Nationaliteit
 • (Zakelijk) Telefoonnummer en (Zakelijk) E-mailadres;
 • NAW gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ‘Liederentafel Vrij en Blij Eersel’ opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men deelneemt, daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Artikel 5: Verstrekking aan derden

 • Gegevens worden, indien nodig, alleen verstrekt aan de dirigent.
 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben.
 • Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Artikel 6: Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens ‘Liederentafel Vrij en Blij Eersel’ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden en dirigent zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 7:  Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Artikel 8: Toegang tot het bestand

Toegang tot het bestand hebben uitsluitend bestuursleden binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met ons secretariaat.